Organisatie van werk

Inzetbaarheid in je organisatie kun je organiseren. Denk aan het verankeren van duurzame inzetbaarheid in de inrichting van je werkprocessen en in het functiegebouw door middel van competentiemanagement. De dialoog tussen medewerker en werkgever kun je op een structurele wijze vormgeven in de HR-Cyclus. Het gaat er om dat je als werkgever en/of manager op tactisch niveau de aandacht voor duurzame inzetbaarheid regelt, beheerst en faciliteert. Telewerken kan een nieuwe manier zijn om (delen van) het werk te organiseren en tegelijkertijd medewerkers te faciliteren. Belangrijk hiervoor zijn:

Alle gesprekken in de HR-Cyclus zijn een kans om gezamenlijk te werken aan duurzame afstemming van medewerker en organisatie; startend bij het sollicitatiegesprek en eindigend met het exitgesprek. In de binnenste ring vind je de gesprekken die relevant zijn om het functioneren in de huidige functie te ondersteunen en te beoordelen. In de buitenste ring gaat het om bredere loopbaan- en persoonlijke ontwikkeling. Je ziet daar de onderwerpen loopbaangesprek en ‘Life events’.

De HR-cyclus

Klik op het onderwerp in overzicht HR gesprekken, waarop je een toelichting wenst.

Competentiemanagement is enerzijds een strategische uitwerking van de huidige en te ontwikkelen competenties van de organisatie en anderzijds de vertaling hiervan in de ontwikkeling van teams en individuele medewerkers. Door middel van de formulering van competenties wordt hierbij gestreefd naar een evenwichtige, afgestemde wisselwerking tussen organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Competenties zijn in wezen die combinatie van houding, expertise en vaardigheden die de organisatie (en individuele medewerkers) in staat stelt optimaal te functioneren. Het invoeren van competentiemanagement gaat in het algemeen in drie stappen. Nadat je competenties hebt geformuleerd is het van belang deze naar medewerkers te communiceren en te integreren in de relevante HR-tools. De geformuleerde competenties kunnen dan richtinggevend zijn bij de selectie, beoordeling en ontwikkeling van medewerkers.

Gezonde loopbanen en de organisatie van het werk hebben veel met elkaar te maken. Het bedrijf dat ervoor zorgt dat bij de inrichting van werkprocessen werkplezier en ontwikkelmogelijkheden als criteria worden meegenomen, draagt bij aan de inrichting van een gezonde organisatie.
Een goed pakket van taken (=functie) kent naast uitvoerend werk ook voorbereidende en organiserende aspecten en biedt de mogelijkheid tot samenwerken of communicatie met klanten en/of collega’s. Wanneer werkniveau en niveau van de medewerker goed bij elkaar passen, werkt dat ondersteunend voor de motivatie van de medewerker. Ontwikkelmogelijkheden in de eigen functie of doorgroei naar andere functies helpen verstarring te voorkomen en bevorderen werktevredenheid. Indien andere functies in het bedrijf voor medewerkers inzichtelijk zijn kan dat medewerkers ondersteunen in de reflectie op hun loopbaanontwikkeling.

Lees meer over
1. Transparantie functiegebouw
2. Taakverrijking en mobiliteit

Wist je dat…..
Lang hetzelfde routinematig werk doen meer veroudert dan kalenderleeftijd?

Telewerken en thuiswerken zijn niet hetzelfde. Telewerken kan vanuit elke plek plaatsvinden; ook vanuit huis. Telewerken kan een goede rol vervullen in het faciliteren van de combinatie van zorgtaken en werken en problemen in woon-werkverkeer doen afnemen. Soms kan telewerken voor de organisatie in geval van ruimtegebrek een (deel)oplossing zijn.

Telewerken past bij het “nieuwe werken”, waarbij op output gestuurd wordt en uitgegaan wordt van eigen verantwoordelijkheid van medewerkers.

De Europese Commissie ziet Telewerken als één van de middelen om de overgang naar een kenniseconomie te ondersteunen. Om die reden hebben Europese sociale partners hiertoe een raamovereenkomst gesloten. Belangrijke aspecten bij telewerken zijn verwoord in (on)mogelijkheden en randvoorwaarden.

Als je mensen duurzaam wilt inzetten, moet je een principiële keuze maken in je bedrijfsvoering en de mens centraal zetten”.

bron: Verzekerd!, thema-uitgave Inzetbaarheid; Verbond van Verzekeraars, senior coaches Bakker, M. en van Zweden, R.