HR toolbox

Zet duurzame inzetbaarheid op de strategische agenda van uw organisatie met deze MT presentatie. Het bijgevoegde (grote!) zip bestand bevat een slideshow en tips om het onderwerp Inzetbaarheid te agenderen in uw management overleg. De sheets zijn ook in pdf te bekijken.

Bij deze presentatie hoort deze film.

Leden van het Verbond van Verzekeraars kunnen de film in groot formaat aanvragen via inzetverzekerd@verzekeraars.nl
Open bestand Open bestand

De Work Ability Index  (WAI) is een vragenlijst die meet hoe werknemers lichamelijk en geestelijk in staat zijn hun werk te doen (workability). De WAI is onderdeel van een breed concept van werkvermogen. Het concept levert een bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers door het werkvermogen in kaart te brengen.

Meer informatie over de Work Ability Index vindt u op www.blikopwerk.nl

Het cursus materiaal, inclusief OR handboek en tools voor de ondernemingsraad om direct te starten met inzetbaarheidbeleid kunt u hier in pdf formaat downloaden

In bijgevoegde bestanden vindt u de presentatie van de workshop, een handleiding van de toolbox, en diverse oefeningen.

Met het Doe-het-zelf programma kunnen managers en P&O-adviseurs samen aan de slag om het thema inzetbaarheid binnen de eigen organisatie concreet handen en voeten te geven.

Presentatie

De Human Capital Group heeft een interactieve presentatie gemaakt, waarmee P&O-ers of managers het onderwerp inzetbaarheid bespreekbaar kunnen maken binnen de eigen afdeling of organisatie.

 Bordspel ‘Route naar Inzet Verzekerd’

Het derde onderdeel bestaat uit een bordspel (‘Route naar Inzet Verzekerd’), dat door Van Doorne Huiskens en Partners op maat gemaakt is voor de verzekeringssector. Het spel is ontworpen om medewerkers en leidinggevenden op een speelse en toegankelijke manier te laten ontdekken wat inzetbaarheidsbeleid is en waarom het belangrijk voor hen is. Tijdens het spelen wordt gebruik gemaakt van kaartjes waarop opdrachten, vragen en dilemma’s staan die te maken hebben met inzetbaarheid van medewerkers in een organisatie. Aan het einde van het spel is de route voor duurzame inzetbaarheid verkend en zijn de belangrijkste aandachtspunten voor medewerkers, leidinggevenden en P&O duidelijk.

Verder staan hierbij te downloaden de workshop presentatie van 19 mei 2009, het verslag van de intervisiebijeenkomst voor spelleiders en een overzicht met randvoorwaarden voor werkgevers en werknemers  om ervoor te zorgen dat medewerkers hun eigen verantwordelijk (kunnen) nemen.

Artikel met achtergrond informatie bij het project “De verzekeringsbranche werkt aan inzetbaarheid”, en informatie voor zowel werknemers als werkgevers uit de branche om werk te maken van inzetbaarheid.

Bestanden: Open bestand

Aandachtspunten en tips uit de eerste intervisiebijeenkomst
Maandag 26 mei 2008 vond de eerste intervisiebijeenkomst van het Actieprogramma Samen Duurzaam Inzetbaar plaats bij het Verbond van Verzekeraars. De bedoeling van de intervisiebijeenkomsten is het delen van kennis, inzichten en ervaringen met betrekking tot initiatieven, activiteiten of projecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid en leeftijdsbewust personeelsbeleid.
Bij deze eerste bijeenkomst waren de volgende collega’s aanwezig:
Andre Pijper, Allianz Nederland, Directeur HRM en Facility Management
Rob Walstra, Allianz Nederland, Hoofd HRM Schade
Erwin Wupkes, ING/ Divisie Intermediair, Employability en Mobiliteitsadviseur
Patricia Regeer, ONVZ, HR- adviseur / HR-beleidsadviseur
Ineke Kwint, SNS REAAL, Adviseur arbeidszaken
Frédérique van Tijen, Verbond van Verzekeraars, Beleidsadviseur Arbeidsvoorwaarden
Jan Stok, Human Capital Group, Procesbegeleider / HR business consultant
Vanuit een open en brede uitwisseling en vrije discussie zijn tijdens deze bijeenkomst een aantal aandachtspunten en tips uit de praktijk geformuleerd.

Bestanden: Open bestand

Uitgangspunt bij levensfasebewust personeelsbeleid is dat mensen – en dus ook werknemers – meerdere levensfasen doorlopen, die allemaal hun eigen kenmerken hebben. De fasen worden grofweg ingedeeld in perioden van tien jaar. In dit artikel worden deze fasen nader toegelicht.

Bestanden: Open bestand

In opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid is in 2006 een onderzoek uitgevoerd naar inzetbaarheid binnen de verzekeringsbranche. De bevindingen zijn een belangrijk vertrekpunt voor concrete vervolgstappen in het ontwikkelen van een samenhangend inzetbaarheidbeleid.

Met behulp van kwantitatief en kwalitatief onderzoek is antwoord gegeven op onderstaande onderzoeksvragen:

  • Hoe ziet het demografische overzicht (leeftijdsopbouw, gegevens instroom/uitstroom en ziekteverzuim) van de branche er uit en in hoeverre leidt dit tot een gevoelde urgentie om gerichte actie te ondernemen op het gebeid van samenhangend inzetbaarheidbeleid?
  • In hoeverre worden reeds opgenomen artikelen met betrekking tot inzetbaarheid en ontwikkeling in de CAO ook daadwerkelijk toegepast de leden (artikel 6.3) en in welke mate worden deze als effectief ervaren?
  • Welke succesvolle, relevante en toepasbare projecten en initiatieven zijn bekend op het gebied van samenhangend inzetbaarheidbeleid en vrijwillige loopbaanombuiging zowel binnen als buiten de branche (CAO verzekeringsbranche en eigen CAO’s)?
  • Wat zijn de belangrijkste succes- en faalfactoren met betrekking tot samenhangend inzetbaarheidbeleid?
Bestanden: Open bestand

In Nederland zijn de beelden over oudere werknemers vooral negatief, zowel bij werkgevers als bij werknemers. Werkgevers en werknemers hebben wel eenzelfde beeld over de positieve kenmerken van oudere werknemers: loyaliteit en betrouwbaarheid. Maar werkgevers vinden deze kenmerken minder relevant voor het dagelijks productief zijn. Oudere medewerkers scoren in de beeldvorming van de werkgever lager op flexibiliteit, mentale en fysieke belastbaarheid en vaardigheid met nieuwe technologieën. Die zaken worden vooral in jongere medewerkers herkent.Bovengenoemde opvattingen resulteren in beelden. Die opvattingen en beelden zijn vaak niet gestoeld op feiten, meestal niet de waarheid dus. Beelden kunnen zowel – ten onrechte – positief als negatief zijn. Het loont dus altijd de moeite de feiten te achterhalen.

Bestanden: Open bestand

Tips om te starten met leeftijdsbewust inzetbaarheid beleid

Bestanden: Open bestand

Verkrijg meer inzicht in de opbouw van het personeelsbestand, nu en in de toekomst door middel van de afdelingsfoto.

Bestanden: Open bestand

Sheets behorend bij de workshop gehouden op 17 april bij het Verbond van Verzekeraars. Achtergrond informatie over personeelsplanning en inzetbaarheid en praktische tips voor werken met de tool “afdelingsfoto”.

Bestanden: Open bestand