Het loopbaangesprek

Het is belangrijk dat een medewerker eens in de zoveel tijd nadenkt over zijn talenten, competenties en waarden. De organisatie moet medewerkers daaraan ‘herinneren’ en daarbij helpen. Dat kan in het loopbaangesprek.

Het loopbaangesprek gaat – anders dan het plannings-, functionerings- en beoordelingsgesprek over de bredere loopbaan: hoe zit een medewerker in zijn werk, loopt zijn ontwikkeling parallel met het werk of is het tijd voor een koerswijziging?

Opbouw loopbaangesprek

1. Inleiding
De leidinggevende vat het doel van het gesprek samen.

2. Terugkoppeling medewerker
De medewerker vertelt wat zijn voorbereiding heeft opgeleverd. Wat zijn eventuele aarzelingen, ambities en wensen zijn. Waar nuttig geeft de leidinggevende feedback, spiegelt of vraagt door. De leidinggevende verduidelijkt zonodig de toekomstige eisen en of competentieontwikkeling danwel specifieke vakstudies wenselijk zijn. Is de medewerker niet tevreden of krijgt hij geen grip op wat hij wil, overweeg dan hem te adviseren contact op te nemen met een loopbaanadviseur

3. Afronding
Op het eind van het gesprek worden gezamenlijk conclusies getrokken. Mogelijk tekent de medewerker bij voor de komende 5 jaar in de huidige functie, mogelijk worden afspraken gemaakt over heroriëntatie. In het Persoonlijk ontwikkelplan leggen jullie de belangrijkste conclusies gezamenlijk vast.

Aandachtspunten bij het loopbaangesprek

  • Start de voorbereiding geruime tijd (circa 1 maand) voorafgaand aan het loopbaangesprek.
  • Mogelijk heeft de organisatie eigen instrumenten voor het gesprek, anders kun je gebruikmaken van het voorbereidingsformulier loopbaangesprek voor de medewerker. Zorg ervoor dat de medewerker ruim de tijd heeft om dit formulier in te vullen en het gesprek voor te bereiden.
  • Denk na over de ontwikkeling die je van de medewerker op korte en lange termijn verwacht. In welke richting ontwikkelt het werk zich en wat is de invloed daarvan op gevraagde competenties? Kan de medewerker hierop aansluiten? Verdiep je in de mogelijkheden van het bedrijf en ken de studiekostenvergoedingsregeling; de mogelijkheden voor participatie aan projecten, voor taakverrijking of roulatie. Dan ben je een goede gesprekspartner.
  • Bereid je voor, maar en blijf ook open-minded. Bedenk wat opvalt aan de betreffende medewerker; bepaalde talenten, mogelijkheden of de levensfase?
  • Leg na het gesprek de resultaten en de afspraken kort, schriftelijk vast.