Handleiding planningsgesprek

In het planningsgesprek wordt uitgewisseld wat de verwachtingen over en weer zijn op het gebied van werkresultaten en ontwikkeling. De medewerker en de leidinggevende maken afspraken over het komende jaar en stellen doelen vast. Bij werkafspraken kan gedacht worden aan onderwerpen rond het aantal te verwerken aanvragen/schades, de tijd die gemiddeld per klant wordt besteed, speciale accenten in het werk, een afspraak over de kwaliteit van het werk of de moeilijkheidsgraad etc. Bij ontwikkeldoelen kan bijvoorbeeld gedacht worden aan studieafspraken, afspraken tot oriëntatie op een andere afdeling, loopbaanontwikkeling, het participeren in projecten of het gaan volgen van een opleiding.

Meer informatie is te vinden onder:

  • Bepaal waar en wanneer  het planningsgesprek gaat plaatsvinden
  • Zorg ervoor dat de leidinggevende en de medewerker het gesprek voorbereiden, bijvoorbeeld aan de hand van het Planningsformulier
  • Focus tijdens het gesprek op de mogelijkheden van de medewerker
  • Gesprek is twee richting verkeer
  • In het gesprek ligt de focus op de komende periode, niet op de periode die geweest is
  • Zorg dat na afloop een vervolggesprek wordt ingepland (dit kan ook het functioneringsgesprek zijn)
  • Houd je aan gemaakte afspraken
1. Introductie planningsgesprek
Geef aan dat het doel van het planningsgesprek is om afspraken te maken rond werkprestaties en ontwikkeling van de medewerker voor de komende periode binnen het kader van de bredere ontwikkeling van de organisatie. Maak duidelijk hoe dit gesprek zich verhoudt tot het functionering- en beoordelingsgesprek.

2. Komende periode
Maak met de medewerker afspraken maken over de werkzaamheden en ontwikkeldoelen in de komende periode. Aan de hand van de itemlijst op het Planningsformulier pdf / word kunnen heldere afspraken gemaakt worden. Als er een Persoonlijk OntwikkelingsPlan is van deze medewerker, dan zullen de  ontwikkelafspraken over de komende periode ook in het planningsgesprek betrokken worden. Het planningsgesprek is – voorzover daar geen apart moment voor is – tegelijkertijd een goed moment om te bepalen of er wensen zijn t.o.v. de omvang van de werkweek en werktijden

3. Bepalen resultaten en ontwikkeldoelen
Afhankelijk van de omvang van de werkweek, het ervaringsniveau van de medewerker, de ontwikkelingen binnen uw afdeling en de organisatie spreekt u de gewenste resultaten af. Een goede resultaatafspraak is passend uitdagend en haalbaar. Een redelijke uitdaging werkt meer motiverend dan een lat die torenhoog ligt. Als het gaat om ontwikkelafspraken kunnen afspraken betrekking hebben op competentieontwikkeling, op het behalen van vereiste

vakdiploma’s en het tempo daarvan. Naarmate aan meer “verplichte” vakopleiding voldaan is zal er meer ruimte ontstaan voor andere ontwikkelingswensen van medewerkers. Als de medewerker de wens heeft taken uit te breiden of te verrijken kan dit onderwerp zijn van zowel de resultaat als de ontwikkelingsafspraak. Het plan wordt besproken en daarna is het plan definitief. Bij de uitvoering mogen werknemer en werkgever elkaar op hun commitment aanspreken, het functioneringsgesprek kan hiertoe een goed moment zijn.

4. Afronding

Leg doelen alsmede indicatoren voor het “op de goede weg zijn” vast en maak een tijdsplanning. Maak ook een vervolgafspraak voor een evaluerend gesprek. Dit kan ook het functioneringsgesprek zijn.

U kunt ook rechtstreeks naar het Planningsformulier Pdf / Word agaan an de hand waarvan medewerker en leidinggevende zich kunnen voorbereiden op het gesprek.