Handleiding loopbaangesprek

Het loopbaangesprek vindt eens in de paar jaar plaats. Afhankelijk van medewerker en functie wordt meestal een periode van 3 tot 5 jaar gekozen. Anders dan het plannings-, functionerings- en beoordelingsgesprek, die gericht zijn op het functioneren van de medewerker in de huidige functie gaat het in het loopbaangesprek over de bredere loopbaan. Met andere woorden hoe zit de medewerker in zijn werk? In het loopbaangesprek gaat het er om te bespreken of de ontwikkeling van de medewerker en het werk parallel lopen of dat het tijd is voor een koerswijziging of het verleggen van accenten.

Van belang is dat de medewerker – los van zijn huidige functie – eens nadenkt over zijn talenten, competenties en waarden en zich vervolgens de vraag stelt of het huidige werk daarbij goed past. Er zijn diverse (digitale) instrumenten, die de medewerker hierbij kunnen ondersteunen; bijvoorbeeld de loopbaanscan. Ook op www.inzetverzekerd.nl vindt de medewerker  diverse interessante ingangen om te reflecteren op zichzelf voordat de koppeling gelegd wordt naar het huidige werk.

Wist u dat ….
Iedere werknemer de mogelijkheid krijgt om eenmaal in de drie jaar, op kosten van de werkgever, in het kader van zijn persoonlijk ontwikkelingsplan een toekomstgerichte loopbaancheck te doen ?

Bron: CAO voor het verzekeringsbedrijf 2009 – 2011

Meer informatie is te vinden onder:

  • Start de voorbereiding geruime tijd (circa 1 maand) voorafgaande aan het loopbaangesprek.
  • Mogelijk zet uw bedrijf instrumentarium in om het loopbaangesprek te ondersteunen. Zo niet, dan kan gebruik gemaakt worden van het Voorbereidingsformulier loopbaangesprek pdf / word voor de medewerker. U reikt dit formulier circa een maand te voren uit. De medewerker heeft ruim tijd nodig om te reflecteren, mogelijk gebruik te maken van instrumenten om zich te verdiepen in zijn competenties en drijfveren en eventueel anderen    te consulteren.
  • Welke ontwikkeling verwacht u van de medewerker op korte en lange termijn. In welke richting ontwikkelt het werk zich en wat is de invloed daarvan op gevraagde competenties. Kan de medewerker hierop aansluiten? Verdiep u in de mogelijkheden van uw bedrijf voor ontwikkeling en benutting van competenties.  Ken de studiekostenvergoedingsregeling; de mogelijkheden voor participatie aan projecten, voor taakverrijking of roulatie. U kunt dan een goede gesprekspartner zijn.
  • Bereid u voor en blijf tegelijkertijd open-minded. Bedenk wat u opvalt aan de betreffende medewerker. Heeft u bepaalde talenten gezien. Wat vindt u van zijn mogelijkheden? In welke levensfase zit de medewerker en wat zijn daarin aandachtspunten?
  • Leg na het gesprek de resultaten en de afspraken kort, schriftelijk vast.
1. Inleiding
De leidinggevende vat nog een keer het doel van het gesprek samen. In het loopbaangesprek gaat het in de eerste plaats om de medewerker en wat hij wil zijn loopbaan en hoe zich dat verhoudt tot het werk en toekomstige ontwikkelingen.

2. Terugkoppeling medewerker

De medewerker vertelt wat zijn voorbereiding heeft opgeleverd. Wat zijn eventuele aarzelingen, ambities en wensen zijn. Dat kan sterk verschillen. Mogelijk wil de medewerker tijdelijk meer accent op privé leggen; mogelijk vindt de medewerker dat het tijd is voor een loopbaanstap. Mogelijk zit de medewerker voorlopig uitstekend op zijn plek. Waar nuttig geeft de leidinggevende feedback, spiegelt of vraagt door. De leidinggevende verduidelijkt zonodig de toekomstige eisen en of competentieontwikkeling danwel specifieke vakstudies wenselijk zijn.
Is de medewerker niet tevreden of krijgt hij geen grip op wat hij wil, overweeg dan hem te adviseren contact op te nemen met een loopbaanadviseur

3. Afronding
Op het eind van het gesprek worden gezamenlijk conclusies op basis van het gesprek. Mogelijk tekent de medewerker van harte bij voor de komende 5 jaar in de huidige functie; mogelijk worden afspraken gemaakt over heroriëntatie; mogelijk worden alternatieve wegen bewandeld. In het Persoonlijk 0ntwikkelplan pdf / word leggen jullie de belangrijkste conclusies gezamenlijk vast.

U kunt ook rechtstreeks naar het  Loopbaanformulier gaan aan de hand waarvan de medewerker zich kan voorbereiden op het gesprek.
Het formulier Persoonlijk 0ntwikkelplan pdfword legt conclusies en gemaakte afspraken na afloop vast.