Handleiding functioneringsgesprek

In een functioneringsgesprek staat de medewerker centraal. Het gesprek is gericht op het verbeteren van het functioneren van de medewerker. De overeengekomen doelen van het planningsgesprek worden nogmaals doorlopen en gekeken wordt of de medewerker op koers zit. Daarbij is ook aandacht voor de belemmeringen die de medewerker kan ervaren. Een functioneringsgesprek is toekomstgericht;  leidinggevende en medewerker maken samen afspraken tot verbetering en ontwikkeling. Er is altijd sprake van tweerichtingsverkeer.

Meer informatie is te vinden onder:

  • Het gesprek op tijd aankondigen en op een rustige plaats voeren
  • Het gesprek goed voorbereiden, zowel medewerker als leidinggevende vullen een Formulier functioneringsgesprek pdf / word / in
  • Het gesprek voeren aan de hand van Opbouw functioneringsgesprek
  • Aandachtig luisteren, elkaar uit laten praten en openstaan voor kritiek
  • Vertel over eigen waarnemingen en ervaringen
  • De tijd nemen om oorzaken voor de problemen te onderzoeken.
  • De medewerker stimuleren om zelf met oplossingen te komen.
  • Duidelijke afspraken maken over wie wat wanneer doet.
  • Afsluiten met een samenvatting en een evaluatie van het gesprek zelf.
  • De resultaten en de afspraken kort, schriftelijk vastleggen.
1. Start
Leg uit dat het functioneringsgesprek bedoeld is om tussen medewerker en leidinggevende uit te wisselen over het functioneren. Ervaart de medewerker knelpunten, hoe is de wederzijdse communicatie, zijn de randvoorwaarden op orde en hoe is het met de voortgang met betrekking tot de ontwikkel- en prestatiedoelen?

2. Luisteren naar de medewerker
Laat de medewerker vertellen hoe hij het een en ’t ander ervaart. De leidinggevende stelt alleen vragen en luistert aandachtig. De medewerker kan aangeven hoe hij vindt dat hij zijn werk doet en hoe hij de samenwerking ervaart. De medewerker vertelt ook wat zijn wensen zijn, bijvoorbeeld qua ontwikkeling of de balans werk/privé in relatie tot het aantal werkuren en werktijden. De medewerker vertelt over de voortgang in studie of andere afgesproken ontwikkeling.

3. Terugkoppeling leidinggevende
De leidinggevende geeft aan hoe hij vindt dat de medewerker functioneert en geeft aan welke zaken beter kunnen of moeten. (bijvoorbeeld de samenwerking, de werkplanning etc). De leidinggevende denkt mee over de oplossing van knelpunten of verbetering van randvoorwaarden.

4. Afspraken
Het functioneringsgesprek sluit de leidinggevende af met duidelijke afspraken. Leg deze afspraken schriftelijk vast en onderteken ze allebei. Bewaar deze afspraken in het personeelsdossier. Agendeer zonodig de uitvoering of evaluatie van afspraken.

U kunt ook rechtstreeks naar het Functioneringsformulier  pdf / word gaan aan de hand waarvan medewerker en leidinggevende zich kunnen voorbereiden op het gesprek.