Duurzame inzetbaarheid binnen verzekeringsbranche

Hoe werkt u als verzekeraar aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers? Welke middelen en wijzen van aanpak hebben echt impact? Kortom; wat is de toekomst van medewerkers binnen de verzekeringsbranche? Met vakorganisaties De Unie, FNV Finance en CNV Vakmensen is het Verbond van Verzekeraars begin dit jaar een samenwerking gestart met adviesbureau Implicit. Deze samenwerking bestaat onder andere uit pilotprojecten bij verschillende verzekeraars waarbij de effectiviteit en impact van diverse inzetbaarheidsaanpakken wordt onderzocht.

Vastgestelde doelen
Één van de doelen is het bieden van perspectief. Medewerkers van verzekeraars moeten ten eerste inzicht krijgen in de trends en ontwikkelingen binnen de sector. Daarna moet de vraag worden gesteld welke invloed deze trends op medewerkers heeft. Tegelijkertijd is het onderzoeken van effectieve inzetbaarheidsaanpakken door middel van pilots een onderdeel van de samenwerking.

Persoonlijk perspectief
De projectgroep gaat er vanuit dat als mensen weten wat hun perspectief is, zij in beweging zullen komen. Of medewerkers nu nieuwe vaardigheden moeten aanleren om hun huidige en toekomstige werk goed te kunnen blijven uitvoeren, of dat zij op een bepaald moment een ‘verdwijnbaan’ hebben. De bewustwording van hun persoonlijk perspectief is een voorwaarde voor het kunnen nemen van de regie over de eigen loopbaan.

Om perspectief aan werknemers in de verzekeringssector te kunnen bieden is de projectgroep met een HR-denktank, een klankbordgroep van HR-specialisten uit de branche, in gesprek gegaan. Samen hebben zij in kaart gebracht welke trends en ontwikkelingen van invloed zijn op het werkklimaat binnen de branche. Ook heeft de klankbordgroep de 5 meest voorkomende kernprofielen vastgesteld en is toekomst van deze profielen binnen nu en 5 jaar in kaart gebracht. Vervolgens worden de kernprofielen en de ontwikkeling hiervan getoetst aan medewerkers, leidinggevenden en directies.

Pilots duurzame inzetbaarheid binnen de sector
Bij een aantal verzekeraars is adviesbureau Implicit met een pilot gestart. Er worden verschillende inzetinstrumenten getest met als doel om verzekeraars kennis te laten maken met inzetbaarheidsaanpakken die impactvol zijn. Belangrijke vragen binnen dit onderzoek zijn bijvoorbeeld: Welke aanpak past bij welke situatie? En welke instrumenten zijn impactvol om welke reden?

Rechtsbijstandsverzekeraar DAS is gestart met het inzetbaarheidsinstrument ‘de koerskaart’. Dit is een bewustwordingstraject dat kort, persoonlijk en impactvol moet zijn. Tijdens een koerskaartsessie wordt een deelnemer begeleid om bewust zijn ‘nieuwe’ koers uit te kunnen zetten. Een medewerker denkt na over de eigen inzetbaarheid en kijkt, indien daar aanleiding voor is, naar een alternatief plan binnen of buiten de organisatie. Ook wordt tijdens deze pilot duidelijk welke condities op organisatieniveau bevorderend of juist belemmerend werken. De medewerker leert realistisch te kijken naar zijn arbeidsmarktwaarde.

Niet alleen DAS doet mee aan een pilot. In het najaar starten er ook onderzoeken bij andere verzekeraars, waarbij verschillende inzetbaarheidsaanpakken worden getest.

Evaluatie pilotprojecten
De evaluatie van de pilots wordt gedeeld wanneer deze zijn afgerond. De evaluatie gaat in op wat er goed en minder goed werkte op:
– microniveau, het individuele niveau van de medewerker;
– mesoniveau, het organisatieniveau;
– macroniveau, de arbeidsmarkt.
Uiteindelijk worden de impactvolle instrumenten, inclusief werkwijze, aangeboden op www.verzekerjeinzet.nl.

Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid
Het project wordt aangestuurd door een taskforce, genaamd Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid. De taskforce is opgericht door cao-partijen en bestaat uit Guy van Doremalen (voorzitter DAS), Inge de Vries (De Unie), Sandra Hendriks (CNV Vakmensen), Marion Zieck (ONVZ) en Jessica Boonekamp (Verbond van Verzekeraars). Vanuit bureau Implicit leidt Margot Ruijters het project.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jessica Boonekamp. Houdt ook verzekerjeinzet.nl en verzekeraars.nl in de gaten voor updates over het project.